ประถมศึกษาปีที่ 5

วรัญญา นุ่มรักษา

โรงเรียนบ้านชะเอียน

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5