ประถมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วรัญญา นุ่มรักษา

โรงเรียนบ้านชะเอียน

เป็นชั้นเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5