ประถมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5