เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

จริยธรรมทางธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว สิริธร วงค์หลี

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นพวงศ์

จริยธรรมทางธุรกิจ (100013)

หลักคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีปรัชญาในการดำรงชีวิตส่วนบุคคล ฐานของการดำรงชีวิต ระดับการดำรงชีวิตและความเปล่ียนแปลงตามปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมนักธุรกิจ จรรยาบรรณในวิชาชีพ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ม่ต่อผู้บริโภคและสังคม ปัญหาจริยธรรมทางธุรกิจและวิฏฤตฌศรษฐกิจโลกที่เปล่ียนแปลงไป ทำให้มีผลต่อจริยธรรมธุรกิจในประเทศไทย การดำเนินตามแนวความคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว