จริยธรรมทางธุรกิจ

สิริธร วงค์หลี

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นพวงศ์

คำอธิบายชั้นเรียน

จริยธรรมทางธุรกิจ (100013)

หลักคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีปรัชญาในการดำรงชีวิตส่วนบุคคล ฐานของการดำรงชีวิต ระดับการดำรงชีวิตและความเปล่ียนแปลงตามปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมนักธุรกิจ จรรยาบรรณในวิชาชีพ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ม่ต่อผู้บริโภคและสังคม ปัญหาจริยธรรมทางธุรกิจและวิฏฤตฌศรษฐกิจโลกที่เปล่ียนแปลงไป ทำให้มีผลต่อจริยธรรมธุรกิจในประเทศไทย การดำเนินตามแนวความคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว