ผู้สอน
นางสาว สิริธร วงค์หลี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

จริยธรรมทางธุรกิจ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16943

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นพวงศ์


คำอธิบายชั้นเรียน

จริยธรรมทางธุรกิจ (100013)

หลักคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีปรัชญาในการดำรงชีวิตส่วนบุคคล ฐานของการดำรงชีวิต ระดับการดำรงชีวิตและความเปล่ียนแปลงตามปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมนักธุรกิจ จรรยาบรรณในวิชาชีพ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ม่ต่อผู้บริโภคและสังคม ปัญหาจริยธรรมทางธุรกิจและวิฏฤตฌศรษฐกิจโลกที่เปล่ียนแปลงไป ทำให้มีผลต่อจริยธรรมธุรกิจในประเทศไทย การดำเนินตามแนวความคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว