ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศ1

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสวิชาง30241 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ1