การสื่อสารในสถานการณ์ความขัดแย้ง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ตอนเรียน A2