มัธยมศึกษาปีที่ 5 2555


ผู้สอน
นาย สงกรานต์ โรจนศิริพงษ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2555

รหัสวิชา
1696

สถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

คำอธิบายรายวิชา ( Course  description )

                ศึกษาการนำเสนอผลงานทางศิลปะโดยเลือกใช้การผสมผสานของทัศนธาตุและทักษะทางเทคนิคให้ได้ผลตามจินตนาการ ความคิดและแรงบันดาลใจ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์และการเรียนรู้เทคนิคกระบวนการทำงาน ศึกษาเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตกสามารถอธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม

เรียนรู้ถึงองค์ประกอบของความงาม ความหมายแห่งการออกแบบ สามารถริเริ่มดัดแปลงเทคนิควิธีการแห่งทัศนศิลป์ตามความถนัดและความสนใจ  การแสดงออกถึงความเข้าใจ  ความรู้สึกในการรับรู้ความงามจากศิลปะและธรรมชาติ  ตลอดจนการสร้างทักษะกระบวนการ  ความรับผิดชอบและความเหมาะสมในการถ่ายทอดผลงานและสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้ไปใช้บูรณาการกับชีวิตประจำวันได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books