เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 5 2555

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย สงกรานต์ โรจนศิริพงษ์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

คำอธิบายรายวิชา ( Course  description )

                ศึกษาการนำเสนอผลงานทางศิลปะโดยเลือกใช้การผสมผสานของทัศนธาตุและทักษะทางเทคนิคให้ได้ผลตามจินตนาการ ความคิดและแรงบันดาลใจ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์และการเรียนรู้เทคนิคกระบวนการทำงาน ศึกษาเปรียบเทียบงานทัศนศิลป์ในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตกสามารถอธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในสังคม

เรียนรู้ถึงองค์ประกอบของความงาม ความหมายแห่งการออกแบบ สามารถริเริ่มดัดแปลงเทคนิควิธีการแห่งทัศนศิลป์ตามความถนัดและความสนใจ  การแสดงออกถึงความเข้าใจ  ความรู้สึกในการรับรู้ความงามจากศิลปะและธรรมชาติ  ตลอดจนการสร้างทักษะกระบวนการ  ความรับผิดชอบและความเหมาะสมในการถ่ายทอดผลงานและสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และสามารถนำความรู้ไปใช้บูรณาการกับชีวิตประจำวันได้