homeนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
personperson_add
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ผู้สอน
นาย ชัยชุมพล กาญจนคลอด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1697

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสวิชา ง32202 รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จ.กระบี่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)