นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1


ผู้สอน
นาย ชัยชุมพล กาญจนคลอด
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 10 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

รหัสวิชา
1697

สถานศึกษา
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

รหัสวิชา ง32202 รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จ.กระบี่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books