homeนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
person
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ผู้สอน
นาย ชัยชุมพล กาญจนคลอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1697

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รหัสวิชา ง32202 รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จ.กระบี่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)