เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

515-441_58

เกี่ยวกับชั้นเรียน
  1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักพันธุศาสตร์ที่สำคัญของสัตว์
  2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและอธิบายถึงปัจจัยทางพันธุกรรมที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตของสัตว์เศรษฐกิจชนิดต่างๆ ได้
  3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการคัดเลือก ผลตอบสนองต่อการคัดเลือก ระบบการผสมพันธุ์ และแนวทางในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทยได้
  4. นักศึกษาสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตสัตว์ได้