สาระทัศนศิลป์

วุฒิเกียรติ วัฒกี

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อสนองความคิด อารมณ์ และการเผยแพร่ความรู้สึก ทางความคิด ตามเจตคติของศิลปิน