สาระทัศนศิลป์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วุฒิเกียรติ วัฒกี

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อสนองความคิด อารมณ์ และการเผยแพร่ความรู้สึก ทางความคิด ตามเจตคติของศิลปิน