922-358 เศรษฐกิจพลังงานไฮโดรเจน

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานไฮโดรเจน

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบและที่มาของการนำพลังงานไฮโดรเจนมาใช้ประโยชน์