141303 สถิติกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistics and Social Sciences Research) 2/2558

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา 141303 สถิติกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistics and Social Sciences Research) เปิดสอนสำหรับนิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 เท่านั้น