141411 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning) 2/2558

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา 141411 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning) เปิดสอนสำหรับนิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 เท่านั้น