เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

141411 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning) 2/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา 141411 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning) เปิดสอนสำหรับนิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 เท่านั้น