ผู้สอน
เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

741-322


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16982

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

741-322 (Principles of Latex Technology)

สมบัติทางเคมีและฟิสิกสของน้ำยาง น้ำยางธรรมชาติ น้ำยางสังเคราะห น้ำยางเทียม และสมบัติน้ำยาง วิธีการเก็บรักษาน้ำยาง ความเสถียรของน้ำยาง การผลิตน้ำยางข้น การทดสอบคุณภาพของน้ำยาง

(Chemical and physical properties of latex; natural rubber latex; synthetic latex; artificial lattices and properties of latex, preservative of latex, stability of latex, production of concentrated latex; testing of latex