741-322

คำอธิบายชั้นเรียน

741-322 (Principles of Latex Technology)

สมบัติทางเคมีและฟิสิกสของน้ำยาง น้ำยางธรรมชาติ น้ำยางสังเคราะห น้ำยางเทียม และสมบัติน้ำยาง วิธีการเก็บรักษาน้ำยาง ความเสถียรของน้ำยาง การผลิตน้ำยางข้น การทดสอบคุณภาพของน้ำยาง

(Chemical and physical properties of latex; natural rubber latex; synthetic latex; artificial lattices and properties of latex, preservative of latex, stability of latex, production of concentrated latex; testing of latex