เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เป็นวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก