เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อมรศักดิ์ นพเดช

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึกษา

วิชานี้เป็นวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก