เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อมรศักดิ์ นพเดช

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึกษา

วิชานี้เป็นวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก