เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ruchisaya bunmi

โรงเรียนเชียรใหญ่

คำอธิบายชั้นเรียน