473 - 409 Business Project Management

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวความคิดโครงการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ความเป็นไปได้ของธุรกิจด้านการจัดการ การตลาด การผลิต การเงิน และสิ่งแวดล้อม การวางแผนธุรกิจ การวิเคราะห์โครงการ และการจัดทารายงานเพื่อนาเสนอผลงานโครงการธุรกิจต่าง ๆ