เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทิพรัตน์ อ่อนทอง

โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ง15101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เวลา 40 ชั่วโมง

ศึกษา เข้าใจการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบปฏิบัติตนในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เข้าใจความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี สิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยกำหนดปัญหา หรือความต้องการ รวบรวมข้อมูลเลือกวิธีการ ออกแบบ โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ สร้าง และประเมินผล ความรู้การสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ มีความคิดสร้างสรรค์ อย่างน้อย 2 ลักษณะในการแก้ปัญหาหรือสนอง เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการ สิ่งของเครื่องใช้ ด้วย การแปรรูป แล้วนำกลับมา ใช้ใหม่ ข้อมูลที่สนใจและ เป็นประโยชน์ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ งานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันข้อมูล ที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในชุมชน ความแตกต่างของอาชีพ

อธิบาย ใช้ ปฏิบัติ สร้าง รวบรวม ออกแบบ เลือกใช้ ค้นหา สำรวจ ระบุโดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล ใช้คำสุภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น สำรวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในชุมชน เพื่อระบุความแตกต่างและข้อควรคำนึงเกี่ยวกับอาชีพ โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในการดำรงชีวิต เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทักษะที่จำเป็น ประสบการณ์ เห็นแนวทางในอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ เพื่อให้มีคุณธรรม มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบและมีลักษณะนิสัยในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกประหยัดในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

รหัสตัวชี้วัด

ง 1.1 ป 5/1 ป 5/2 ป 5/3 ป 5/4

ง 2.1 ป 5/1 ป 5/5 ป 5/3 ป 5/4 ป 5/5

ง 3.1 ป 5/1 ป 5/2

ง 4.1 ป 5/1 ป 5/2

รวมทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด