หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักการการทำงาน คุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จะช่วยให้สามารถเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม