สถิติกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ภาค2ปี2558_วิชาญ อมรากุล
ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
สถิติกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ภาค2ปี2558_วิชาญ อมรากุล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17021

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การออกแบบวิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การคำนวณขั้นพื้นฐานทางสถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และการนำเสนองานวิจัย

Principle and process of quantitative, qualitative, and participatory workshop research, research methodology design, data collection technique, fundamental calculation of descriptive and inferential statistics, application computer software packages for data analysis, research report writing, and research presentation


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.