เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สถิติกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ภาค2ปี2558_วิชาญ อมรากุล

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การออกแบบวิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การคำนวณขั้นพื้นฐานทางสถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และการนำเสนองานวิจัย

Principle and process of quantitative, qualitative, and participatory workshop research, research methodology design, data collection technique, fundamental calculation of descriptive and inferential statistics, application computer software packages for data analysis, research report writing, and research presentation