วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1
ผู้สอน

กิตติพศ อบอุ่น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17027

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

1. คำอธิบายรายวิชา

1.1 มาตรฐานรายวิชา

1.1.1 อธิบายธรรมชาติ พลังของภาษา และภูมิปัญญาทางภาษาไทยได้

1.1.2 สรุปความสำคัญและประสิทธิภาพของการเขียน

การอ่าน การฟัง การดู และการพูดได้

1.1.3 นำทักษะภาษาไทยไปใช้ในการสื่อสารได้ถูกต้อง

เหมาะสม และมีมารยาท

1.1.4 นำความรู้ ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม และภูมิปัญญาทางภาษาไทย ไปใช้ในการดำรงชีวิตและ

งานอาชีพ

1.2 คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับธรรมชาติและพลังของภาษาไทย ภูมิปัญญาทางภาษาไทย ความสำคัญและประสิทธิภาพการเขียน การอ่าน การฟัง การดูและการพูด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์สาร ในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานอาชีพ การเขียนเรียงความ ย่อความ อธิบายความ ชี้แจงรายงานการปฏิบัติงาน จดหมายที่จำเป็นต่องานอาชีพ การกรอกแบบฟอร์ม การพูดแสดงความคิดเห็น พูดสาธิต การศึกษาวรรณคดี วรรณกรรมพื้นบ้านที่ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม และประยุกต์ใช้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.