เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กิตติพศ อบอุ่น

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

1. คำอธิบายรายวิชา

1.1 มาตรฐานรายวิชา

1.1.1 อธิบายธรรมชาติ พลังของภาษา และภูมิปัญญาทางภาษาไทยได้

1.1.2 สรุปความสำคัญและประสิทธิภาพของการเขียน

การอ่าน การฟัง การดู และการพูดได้

1.1.3 นำทักษะภาษาไทยไปใช้ในการสื่อสารได้ถูกต้อง

เหมาะสม และมีมารยาท

1.1.4 นำความรู้ ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม และภูมิปัญญาทางภาษาไทย ไปใช้ในการดำรงชีวิตและ

งานอาชีพ

1.2 คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับธรรมชาติและพลังของภาษาไทย ภูมิปัญญาทางภาษาไทย ความสำคัญและประสิทธิภาพการเขียน การอ่าน การฟัง การดูและการพูด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์สาร ในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานอาชีพ การเขียนเรียงความ ย่อความ อธิบายความ ชี้แจงรายงานการปฏิบัติงาน จดหมายที่จำเป็นต่องานอาชีพ การกรอกแบบฟอร์ม การพูดแสดงความคิดเห็น พูดสาธิต การศึกษาวรรณคดี วรรณกรรมพื้นบ้านที่ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม และประยุกต์ใช้