ประถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้แบบกลุ่ม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2554