มัธยมศึกษาปีที่๑
ผู้สอน

อุดม พลเยี่ยม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่๑

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17031

สถานศึกษา
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ศ 21101 รายวิชา ศิลปะ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 2 คาบ / สัปดาห์

ศึกษาความหมาย ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกัน ของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม ศึกษาหลักการออกแบบ งานทัศนศิลป์โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนและความสมดุล ฝึกสร้างสรรค์ผลงานการวาดภาพทัศนียภาพ รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว ออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์ ประเมินผลงานตนเองตามเกณฑ์ที่กำหนดให้

ศึกษารูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราว ประเมินผลเพื่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ศึกษาค้นคว้าเรื่องการออกแบบ เรียนรู้เทคนิควิธีการของศิลปินทั้งไทยและสากล สร้างงานสื่อผสม สร้างงานทัศนศิลป์ แบบ 2 มิติและ 3 มิติ วิเคราะห์รูปแบบเนื้อหาคุณค่าและการใช้ด้วยเทคนิควิธีการหลากหลาย สร้างงานทัศนศิลป์เพื่อสื่อความหมาย ศึกษาการประกอบอาชีพ เพื่อนำมาจัดนิทรรศการ เพื่อให้มีความรู้ มีทักษะ เห็นคุณค่าผลงานด้านศิลปะ มีสุนทรียภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

รหัสวิชา ศ 21101 รายวิชา ศิลปะ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 2 คาบ / สัปดาห์

สาระที่ 1 ทัศนศิลป์

มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์

วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะ

อย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด

1. บรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์ และสิ่งแวดล้อมโดยใช้

ความรู้เรื่องทัศนธาตุ

2. ระบุ และบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพความ

กลมกลืน และความสมดุล

3. วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้ เป็น ๓ มิติ

4. รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว ๓ มิติโดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความ

กลมกลืน และการสื่อถึงเรื่องราวของงาน

5. ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิกอื่น ๆ ในการนำเสนอความคิดและข้อมูล

6. ประเมินงานทัศนศิลป์ และบรรยายถึงวิธีการปรับปรุงงานของตนเองและผู้อื่นโดยใช้

เกณฑ์ที่กำหนดให้

7. อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบ และแนวคิดของงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา

8. บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงาน

ทัศนศิลป์ของศิลปิน

9. วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลาย ในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่าง ๆ

10. สร้างเกณฑ์ในการประเมิน และวิจารณ์งานทัศนศิลป์

11. นำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน

12. วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร

13. บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจ และนำเสนอตัวอย่าง

ประกอบ

14. บรรยายสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ และ

หลักการออกแบบ

15. ระบุ และบรรยายเทคนิค วิธีการ ของศิลปินในการสร้างงาน ทัศนศิลป์

16. วิเคราะห์ และบรรยายวิธีการใช้ ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงาน

ทัศนศิลป์ของตนเองให้มีคุณภาพ

17.มีทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างน้อย ๓ ประเภท

18. มีทักษะในการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการ

ออกแบบ

19.สร้างงานทัศนศิลป์ ทั้ง ๒ มิติ และ ๓ มิติ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ

20. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อความหมายเป็นเรื่องราว โดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และ

หลักการออกแบบ

21. วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และผู้อื่น

หรือของศิลปิน

22. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย

23. ระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพนั้น ๆ

24. เลือกงานทัศนศิลป์โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และนำไปจัดนิทรรศการ

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.