เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

คำอธิบายชั้นเรียน

เซลล์ของสิ่งมีชีวิตประกอบด้วย 2 ชนิด

1. เซลล์พืช

2. เซลล์สัตว์