เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เซลล์ของสิ่งมีชีวิตประกอบด้วย 2 ชนิด

1. เซลล์พืช

2. เซลล์สัตว์