คอมพิวเตอร์ป.4
ผู้สอน

Atchima Yoyen

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ป.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17038

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราห์ เกี่ยวกับความสำคัญของข้อมูล และแหล่งของข้อมูล การจักเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม สัญลักษณ์ต่าง ๆ หน้าที่ และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม Microsoft word ฝึกทักษะขั้นตอนการใช้เครื่่องคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft word สร้างเอกสารการเก็บเอกสารลงฮาร์ดดิสก์ การเปิดไฟล์แฟ้มเอกสารเดิมขึ้นมาใช้งาน ตลอดจนฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบบสัมผัส

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และมีเจตคติที่ดีต่อการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.