เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ป.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Atchima Yoyen

โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี

ศึกษา วิเคราห์ เกี่ยวกับความสำคัญของข้อมูล และแหล่งของข้อมูล การจักเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม สัญลักษณ์ต่าง ๆ หน้าที่ และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม Microsoft word ฝึกทักษะขั้นตอนการใช้เครื่่องคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft word สร้างเอกสารการเก็บเอกสารลงฮาร์ดดิสก์ การเปิดไฟล์แฟ้มเอกสารเดิมขึ้นมาใช้งาน ตลอดจนฝึกทักษะการพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบบสัมผัส

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และมีเจตคติที่ดีต่อการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์