การใช้งาน Microsoft Powerpoint 2013
ผู้สอน

Nattapon Duangkaew

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การใช้งาน Microsoft Powerpoint 2013

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17039

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การใช้งาน Microsoft Powerpoint 2013

รหัส ชื่อรายวิชา ง31101รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สอนวันที่ 6 พฤษจิกายน 2558 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง

ผู้สอน นายณัฐพล ด้วงแก้ว

1.มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

2.ตัวชี้วัด

ง 3.1 ม. 4/8 ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับ

ม.4/11 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน ในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตาม

วัตถุประสงค์ของงาน

3.สาระสำคัญ

การใช้งาน Microsoft Powerpoint 2013 ในการสร้างชิ้นงานและการนำเสนองาน

4.จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนมีความรู้ในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2013 (K)

2.นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานจากโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2013 ได้ (P)

3.นักเรียนมีความสนใจในการทำงานด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2013 (A)

5.สาระการเรียนรู้

ความรู้

นักเรียนมีความรู้ในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2013

นักเรียนมีความรู้ในการเลือกใช้โปรแกรมในการนำเสนองาน

ทักษะ / กระบวนการ

นักเรียนมีทักษะ กระบวนการ ในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2013

คุณลักษณะ

นักเรียนมีความสนใจ มีความรู้ ประยุกต์ใช้ มุ่งมั่นค้นคว้า ตั่งใจทำงาน มีจิตสำนึก มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้ค่า

6.กระบวนการจัดการเรียนรู้

รูปแบบการสอน : การสอนแบบสาธิต

ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.ครูมีตัวอย่างโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2013 มาให้นักเรียนดู

2.ครูพูดคุยซักถามเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003 , Microsoft Powerpoint 2007 , Microsoft Powerpoint 2010 กับนักเรียน

ขั้นที่ 2 ขั้นสอน

  • 3.ครูให้นักเรียนดูวีดีโอเกี่ยวกับ มีอะไรใหม่ใน PowerPoint 2013
  • 4.ครูอธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Powerpoint 2010 กับ Powerpoint 2013
  • 5.ครูแนะนำเครื่องมือและการใช้งาน Microsoft Powerpoint 2013 เบื้องต้น
  • 6.ครูอธิบายเครื่องมือนำเสนอ ที่รุ่นอื่นไม่สามารถทำได้ของ Microsoft Powerpoint 2013 พร้อมอธิบายวิธิการใช้งาน
  • 7.ครูให้นักเรียนได้ศึกษาโปรแกรมและทดลองใช้งานโปรแกรมนำเสนองาน
  • 8.ครูให้นักเรียนทำชิ้นงานเรื่องประวัติส่วนตัวกำหนดเวลา 20 นาที
  • 9.ครูคอยเดินดู และคอยชี้แนะแนวทางในการทำชิ้นงาน

ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป

  • 10.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนเรื่องการใช้งาน
  • Microsoft Powerpoint 2013 ในการนำเสนองาน และสรุปเครื่องมือใหม่ๆลูกเล่นใหม่ๆของ Microsoft Powerpoint 2013 และเน้นย้ำถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในชีวิตประจำวัน อย่างเท่าเท่า และใช้งานให้เหมาะสม

7.ชิ้นงานหรือภาระงาน

การสร้างชิ้นงานนำเสนอ เรื่องประวัติของตัวเอง

8.สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

1.คอมพิวเตอร์

2.โปรแกรมนำเสนองาน Microsoft Powerpoint 2013

3.เครื่องฉาย (Projector)

9. การวัดและการประเมินผล

การประเมินผล

วิธิการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

ตรวจชิ้นงานรายบุคคล

แบบประเมินชิ้นงาน

ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป

สังเกตพฤติกรรมการทำงาน

แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน

ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ปานกลางขึ้นไป

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการเรียน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ปานกลางขึ้นไป

กิจกรรมเสนอแนะ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

บันทึกข้อเสนอแนะ หลังการสอน

1. ปัญหาที่เกิดขึ้น

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. วิธีแก้ปัญหาอย่างไร

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ผลจากการแก้ปัญหาเป็นอย่างไร

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อผู้สอน

(นายณัฐพล ด้วงแก้ว)

…../…../…..


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.