วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นายเจษฎา โยธา

โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

เป็นวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด