วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี

นายเจษฎา โยธา

โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด