การค้าปลีกและการค้าส่ง (2202-2103)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณ

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

การสร้างชั้นเรียนออนไลน์นี้ เพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนความรู้ด้วยตนเองและเข้าร่วมทำกิจกรรมในการเรียนการสอน ทั้งในและนอกห้องเรียน