homeม.๑/๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
personperson_add
ม.๑/๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ผู้สอน
นาย ถาวร ขึมภูเขียว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.๑/๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1705

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้เริ่มใช้ ๗ ก.พ.๒๕๕๕ และจะพัฒนาต่อไปครับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)