สาระ เพิ่มเติม ม.1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นสาระเพิ่มเติม รายวิชา วิทยาศาสตร์