English for Physics ห้อง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรียนรู้ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นภาษาอังกฤษที่ใช้เรียนในระดับมัธยมศึกษา