English for Physics ห้อง

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นภาษาอังกฤษที่ใช้เรียนในระดับมัธยมศึกษา