การจัดการขาย (3202-2001)

ภณิชญา ชมสุวรรณ

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างชั้นเรียนออนไลน์นี้ เพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนความรู้ด้วยตนเองและเข้าร่วมทำกิจกรรมทางวิชาการได้ทั้งในและนอกห้องเรียน