เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กาญจนา ประมูลลี

โรงเรียนอนุบลยุววิทยา

ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่ของท่อลำเลียง ปากใบของพืช ปัจจัยในการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช การตอบสนองของพืชต่อแสง เสียง การสัมผัส พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ การสัมผัส การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิด การสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ ลักษณะการมองเห็นจากแหล่งกำเนิดเสียง การหักเหแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสสองชนิด การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า แสงขาว การเกิดดิน ชนิดและสมบัติของดินที่ใช้ปลูกพืชในท้องถิ่น สร้างแบบจำลองระบบสุริยะ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูลและอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจและการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดคุณลักษณะการเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 1.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4

มาตรฐาน ว 5.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6

มาตรฐาน ว 6.1 ป.4/1 ป.4/2

มาตรฐาน ว 7.1 ป.4/1

มาตรฐาน ว 8.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8

รวมทั้งหมด21 ตัวชี้วัด