ปวส.1 เทคโนโลยีสสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ