วิชาคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชัยยะ เกลี้ยงทอง

โรงเรียนวัดสามัคยาราม

คำอธิบายชั้นเรียน

Photoshop