วิชา วิทยาศาสตร์ ป.6
ผู้สอน

ชัยยะ เกลี้ยงทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชา วิทยาศาสตร์ ป.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17084

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดสามัคยาราม

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ รายวิชา ว16101 วิทยาศาสตร์(พื้นฐาน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลา 80 ชั่วโมง/ปีการศึกษา จำนวน 2 หน่วยกิต (2 ชั่วโมง/ สัปดาห์)

=================================================================================

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ สารอาหาร การทำงานที่สัมพันธ์กันของระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ การเจริญเติบโตของมนุษย์ ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ โซ่อาหารและสายใยอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตกับสภาพแวดล้อม แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นและการดูแลรักษา สมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส การเปลี่ยนแปลงของสารและผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การแยกสารด้วยวิธีการต่างๆ สารในชีวิตประจำวัน วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ตัวนำและฉนวนไฟฟ้า การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน แม่เหล็กไฟฟ้า จำแนกประเภทของหิน สมบัติของหิน การเปลี่ยนแปลงของหิน ธรณีพิบัติภัย การเกิดฤดู ข้างขึ้นข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด รวม 37 ตัวชี้วัด

ว 1.1 ป.6/1 ว 1.1 ป.6/2 ว 1.1 ป.6/3

ว 2.1 ป.6/1 ว 2.1 ป.6/2 ว 2.1 ป.6/3

ว 2.2 ป.6/1 ว 2.2 ป.6/2 ว 2.2 ป.6/3, ว 2.2 ป.6/4 ว 2.2 ป.6/5

ว 3.1 ป.6/1 ว 3.1 ป.6/2 ว 3.1 ป.6/3, ว 3.1 ป.6/4 ว 3.1 ป.6/5

ว 3.2 ป.6/1 ว 3.2 ป.6/2 ว 3.2 ป.6/3

ว 5.1 ป.6/1 ว 5.1 ป.6/2 ว 5.1 ป.6/3, ว 5.1 ป.6/4 ว 5.1 ป.6/5

ว 6.1 ป.6/1 ว 6.1 ป.6/2 ว 6.1 ป.6/3

ว 7.1 ป.6/1

ว 7.2 ป.6/1

ว 8.1 ป.6/1 ว 8.1 ป.6/2 ว 8.1 ป.6/3 ว 8.1 ป.6/4 ว 8.1 ป.6/5 ว 8.1 ป.6/6

ว 8.1 ป.6/7 ว 8.1 ป.6/8


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.