เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทป511/701 ระเบียบวิธีวืจัยทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดวงพร อมรเลิศพิศาล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษากระบวนการวิจัย การวางแผนการทดลอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลการวิจัยทางด้านการประมง นำความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ (proposal) การทำวิจัยทางการประมง และเขียนวิทยานิพนธ์ (thesis) ได้