ทป511/701 ระเบียบวิธีวืจัยทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

ดวงพร อมรเลิศพิศาล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษากระบวนการวิจัย การวางแผนการทดลอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลการวิจัยทางด้านการประมง นำความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ (proposal) การทำวิจัยทางการประมง และเขียนวิทยานิพนธ์ (thesis) ได้