การขายเบื้องต้น (3200-0004)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณ

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

นักศึกษาสามารถเรียนรู้วิชาการขายเบื้องต้น ได้ทั้งแบบเป็นทางการ โดยเรียนในชั้นเรียน
และแบบไม่เป็นทางการ เมื่อครูมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัตินอกชั้นเรียน
รวมทั้งการเรียนรู้นอกเวลา เมื่อนักศึกษาต้องการทบทวนเนื้อหาเมื่อใดก็ได้ในเวลาที่ต้องการ