นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รหัสวิชา ง31202 รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จ.กระบี่