วิชาบัญชีเบื้องต้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

วรรณภา คำสา

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน