เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

รหัสวิชา ง31202 รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จ.กระบี่