วิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้สอน

pennapa pokkrong

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17110

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ว๓๑๑๐๑ ฟิสิกส์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕หน่วยกิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศึกษา ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ปริมาณทางฟิสิกส์ การบันทึกข้อมูล วิเคราะห์เลขนัยสำคัญ ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการเคลื่อนที่ การบอกตำแหน่งของวัตถุ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแม่เหล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด เวลา ความเร็ว ความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย สมบัติของคลื่นกลความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว ความถี่และความยาวคลื่น การเกิดคลื่นเสียงบีตส์ของเสียง ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง การได้ยินเสียง คุณภาพเสียง มลพิษทางเสียงที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประโยชน์ และการป้องกันอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน ฟิวชัน และความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงาน พลังงานที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์และผลต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และการนำไปใช้ประโยชน์ ชนิดและสมบัติของรังสีจากธาตุกัมมันตรังสี การเกิดกัมมันตภาพรังสี วิธีการตรวจสอบรังสีในสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
โดยใช้ การวิเคราะห์ สำรวจ สังเกต เปรียบเทียบ อภิปราย การทดลอง การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการกลุ่ม และการใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอพียง มุ่งมั่นทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และมีจิตวิทยาศาสตร์

รหัสตัวชี้วัด

ว ๔.๑ ม.๔ - ๖/๑, ม.๔ - ๖/๒, ม.๔ - ๖/๓, ม.๔ - ๖/๔

ว ๔.๒ ม.๔ - ๖/๑, ม.๔ - ๖/๒, ม.๔ - ๖/๓

ว ๕.๑ ม.๔ - ๖/๑, ม.๔ - ๖/๒, ม.๔ - ๖/๓, ม.๔ - ๖/๔,ม.๔ - ๖/๕, ม.๔ - ๖/๖, ม.๔ - ๖/๗,

ม.๔ - ๖/๘,ม.๔ - ๖/๙

ว ๘.๑ ม.๔ - ๖/๑, ม.๔ - ๖/๒, ม.๔ - ๖/๓, ม.๔ - ๖/๔,ม.๔ - ๖/๕, ม.๔ - ๖/๖, ม.๔ - ๖/๗,

ม.๔ - ๖/๘,ม.๔ - ๖/๙, ม.๔ - ๖/๑๐, ม.๔ - ๖/๑๑, ม.๔ - ๖/๑๒

รวมทั้งหมด ๒๘ ตัวชี้วัด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.