เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กิตติพงศ์ จันทร์ดำ

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการสรางเสริม และดํารงประสิทธิภาพ การทํางาน ของระบบอวัยวะต่างๆ ระบบผิวหนัง ระบบกระดูก และระบบกลามเนื้อ ระบุวิธีการวางแผนและดูแลสุขภาพ ตามภาวการณเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองรูและเข้าใจพฤติกรรม เบี่ยงเบนทางเพศ หลักการสราง และ รักษาสัมพันธภาพภายในครอบครัว ระหวางเพื่อนและ ในสังคม เขาใจค่านิยมที่ถูกตองในเรื่องเพศ รูจักธรรมชาติอารมณเพศ การเกิดอารมณเพศ และการจัดการกับอารมณเพศ วิเคราะหปจจัยดานวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศ และการดําเนินชีวิต รูวิธีการและกระบวนการจัดการกับอารมณและความเครียด รูความหมาย และความสำคัญ ของการประเมิน การสร้างเสริม และ ดํารงสมรรถภาพทางกายและทางจิต รูหลักการและวิธีการประเมินการประเมินการ สร้างเสริม และดํารงสมรรถภาพทางกายและทางจิต รูความหมายและ หลักการของสมรรถภาพทางกาย และ ทางกลไก รูและเขาใจสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และ มรรถภาพทางกลไก เห็นคุณคาของการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเอง รูและตระหนักวา ครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรม มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศและการดําเนินชีวิต เห็นความสําคัญในการสรางเสริม สัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคล ตระหนักในคุณคาความเปนชายและหญิง เห็นคุณคาของการออกกําลังกาย การพักผอน และกิจกรรมนันทนาการ มีทักษะที่จําเปน ในการสรางเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคล นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักสิทธิของผู้บริโภค สามารถคิดวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค