ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชฎากานต์ พูนวงค์

โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2 ปีการศึกษา 2558