วิชาคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2

ชัยยะ เกลี้ยงทอง

โรงเรียนวัดสามัคยาราม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3