ม.6/1

วรรณิดา เดชดี

สาธิตมหาวิทยาลััยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์