การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 รหัสวิชา ( ง21101)

คำอธิบายชั้นเรียน

การทำความสะอาดบ้านเบื้องต้น