การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 รหัสวิชา ( ง21101)

นุจรีพร อนุสัตย์

โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การทำความสะอาดบ้านเบื้องต้น