มัธยมศึกษาปีที่ 5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง32101)

คำอธิบายชั้นเรียน

งานช่าง