ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 22101)

คำอธิบายชั้นเรียน

อัตราส่วน ร้อยละ