เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย ท22101 ชั้น ม.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พนมไพร อ่อนธรรมา

โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

ศึกษาความรู้ด้านการอ่าน การเขียน การฟังและการดู การใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป