ภาษาไทย ท22101 ชั้น ม.2

พนมไพร อ่อนธรรมา

โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความรู้ด้านการอ่าน การเขียน การฟังและการดู การใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป