ภาษาไทย ท22101 ชั้น ม.2

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความรู้ด้านการอ่าน การเขียน การฟังและการดู การใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป