ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี่ 3 วิชา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน รหัสวิชา ส 23101

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558