homeนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
personperson_add
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

ผู้สอน
นาย ชัยชุมพล กาญจนคลอด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1714

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

รหัสวิชา ง31202 รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จ.กระบี่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)